Övervikt, fetma, obesitas – vad är det?

Övervikt eller fetma är att betrakta som ett mer komplext tillstånd än vad många tror. Det finns olika sätt att definiera övervikt och fetma (obesitas) på. En vanligt förekommande metod är att utgå från ett BMI-värde, vilket vi beskriver närmare senare. I den här texten går vi även igenom vad övervikt och fetma faktiskt innebär, dess orsaker och risker samt behandlingsmöjligheter.

Övervikt i Sverige – ett folkhälsoproblem

I dagens Sverige befinner sig mer än hälften av befolkningen inom kategorierna övervikt eller fetma. Problematik med vikten sträcker sig långt bortom utseende och kan leda till allvarliga konsekvenser för en individs allmänna hälsa. Viktproblematik kan i sin tur leda till uppkomst av efterföljande sjukdomar och medicinska tillstånd. Att så pass många människor omfattas av dessa hälsorisker pekar på en betydande samhällsutmaning.

För att tackla denna utmaning krävs en ökad tillgänglighet och medvetenhet om hälsofrämjande insatser för att stödja de som redan befinner sig i riskzonen eller som idag lever med övervikt och fetma. En utökad förståelse kring vad övervikt och fetma innebär, samt dess risker, kan vara en av bra grund för att vända den annars negativa trenden och skapa en friskare framtid för samhället i stort.

Risker med övervikt

Ökad risk för att utveckla andra hälsoproblem, såsom typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, och vissa former av cancer.

Kan påverka individens psykiska hälsa och leda till ökad stress, depression och en överlag försämrad livskvalitet.

Kroppens inflammatoriska processer och hormonella balans kan påverkas negativt. Detta kan i sin tur kan öka risken för efterföljande kroniska sjukdomar.

Kvaliteten på sömnen kan påverkas och därmed bidra till sömnstörningar. Otillräcklig sömn är i sig en riskfaktor för flera hälsoproblem.

Den tydliga relationen mellan övervikt och andra negativa hälsoaspekter understryker vikten av att söka professionell vård om man befinner sig i en riskzon.

Kroppens inflammatoriska processer och hormonella balans kan påverkas negativt. Detta kan i sin tur kan öka risken för efterföljande kroniska sjukdomar.

Skillnaden på övervikt och fetma

Det är kanske inte helt självklart att det finns en distinkt skillnad mellan övervikt och fetma, som även kallas för obesitas. Övervikt är snarare en startpunkt för utvecklingen av fetma och är alltså att betrakta som ett tidigt stadium i förloppet. Övervikt och fetma karakteriseras av en överflödig förekomst av fettvävnad och är kopplad till olika hälsorisker ur både ett fysiskt och psykologiskt perspektiv.

BMI-värde

BMI som står för Body Mass Index handlar kortfattat om relationen mellan en individs längd och vikt. Genom att kontrollera sitt BMI-värde finns det möjlighet att få en ungefärlig bild kring sin hälsa kopplat till övervikt eller fetma. Däremot är det relevant att förtydliga att BMI ensamt inte är tillräcklig att enbart utgå från, utan ger snarare en ungefärlig bild.

För att få en fullständig uppfattning om ditt välmående kopplat till övervikt, är det nödvändigt att ta professionell hjälp. En hälsokontroll via blodprov ger exempelvis ett provsvar som ger en betydligt mer precis bild av din hälsa kopplat till din vikt  ur ett större perspektiv.

Orsaker till övervikt

Orsakerna till övervikt och fetma är komplexa och varierade. De kan inkludera genetiska faktorer, bristande fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor och hormonella obalanser. Dessutom kan även psykologiska aspekter ligga till grund för problematik med vikten.

Därför är en helhetssyn kring hälsa, inklusive mentalt välbefinnande och livsstilsfaktorer, nödvändigt för att kunna behandla övervikt eller fetma ur ett långsiktigt perspektiv.

Symtom

Symtom på övervikt kan variera för varje individ och kan bland annat omfatta:

Hudproblem och ökad svettning kan också förekomma. Det är viktigt att vara medveten om dessa tecken och söka professionell rådgivning om din vikt tenderar att påverka dig negativt ur andra aspekter. I många fall är dessa risker svårupptäckta i ett tidigt skede utan professionell läkarhjälp. Därför kan det fördelaktigt att i god tid genomföra en hälsokontroll för att få en bild över eventuella risker.

Behandla övervikt och fetma

Att behandla övervikt och fetma kräver en övergripande förståelse som inkluderar kostförändringar, ökad fysisk aktivitet, och i vissa fall även medicinsk behandling. En individanpassad plan, utvecklad i samråd med kvalificerad vårdpersonal, kan vara avgörande för att uppnå långsiktiga resultat. Det är viktigt att betona att varje person är unik och en anpassad behandlingsplan för att maximera resultaten och förbättra hälsan på ett hållbart sätt är därför ofta fördelaktigt. Regelbunden uppföljning och professionellt stöd är vidare nyckelfaktorer för att upprätthålla positiva förändringar och främja en överlag hälsosam livsstil.

MedFacilis viktminskningsprogram är framtagna utifrån ett större hälsoperspektiv där professionell rådgivning kring kost, träning och medicinsk behandling kombineras och anpassas utifrån dina personliga förutsättningar. Läs mer om våra vårdtjänster.